Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Eesti Kultuurikorraldajate Liit (edaspidi liit) on avalikes huvides tegutsev professionaalsete kultuurikorraldajate vabatahtlik ühendus, mille asukohaks on Eesti Vabariik. Liidu ingliskeelseks nimeks on Association of Professional Arts and Cultural Managers of Estonia.

1.2 Liidu eesmärgiks on luua toimiv, omavahel ja välismaailmaga suhtlev, infot ning ideid vahendav kultuurikorraldajate võrgustik ning aidata kaasa kultuurikorralduse kui distsipliini arengule Eestis.

II LIIDU TEGEVUSSUUNAD

2.1 Oma eesmärkide saavutamiseks liit:

2.1.1 edendab kultuurikorraldaja elukutset ja rolli ühiskonnas ning kaitseb oma liikmete huve avalikkuses;

2.1.2 korraldab loenguid, õpitubasid, seminare, kohtumisi;

2.1.3 annab välja põhikirjalisi eesmärke toetavaid materjale;

2.1.4 korraldab iga-aastast kultuurikorraldajate ümarlauda;

2.1.5 arendab ühiseid tegevusi liidu liikmete vahel;

2.1.6 vahendab praktika- ning tööpakkumisi;

2.1.7 arendab koostööd erialast haridust pakkuvate organisatsioonidega Eestis ning kultuurikorraldajaid koondavate organisatsioonidega välismaal.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Liidu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kellel on kultuurikorralduse alane haridus ja/või kes on tegevad kultuurikorralduse valdkonnas. Liikmeks astuda soovijatel tuleb Liidu juhatusele esitada avaldus elulookirjeldus, motivatsioonikiri ning kahe liikme soovitus, mille põhjal juhatus teeb otsuse. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab Liidu juhatus.

3.2 Liidu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet liidu tegevuse kohta.

3.3 Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

3.4 Liidu liige võidakse liidust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

3.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;

3.4.2 on esitanud liitu vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine liidu liikmeks ei olnud õiguspärane.

IV JUHTIMINE

4.1 Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik liidu liikmed.

4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

4.3 Liidu juhatus valitakse kaheks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.

4.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1 Liit lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.2 Liidu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik- õiguslikule juriidilise isikule.